Geleceğin Teknolojileri

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AYÇA GÜZEL ÖZBEK
MEHMET EMİN MUTLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
“Geleceğin Teknolojileri” dersinin hedefi; katılımcılara, içinde yaşadığımız döneme ait teknolojik durum ile yakın gelecekte karşılaşacağımız teknolojik gelişmeleri ve gündelik yaşamdaki etkilerini ayırt edebilmesini sağlayacak düzeyde bir teknoloji okur-yazarlığı becerisi kazandırmaktır. Böylece katılımcılar teknolojide yaşanan gelişmelerin dinamiklerini doğru yorumlayabilecek, teknolojik gelişmenin olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirebilecek, gelecekte gerçekleşmesi beklenen teknolojik gelişmelere yönelik öngörü geliştirme becerisi kazanacaklardır. Dersin öğrenme amaçları; teknolojik değişimle ilgili kuramları açıklayabilmek, günümüzü biçimlendiren teknolojileri ve sınırdaki teknolojileri tanımlayabilmek, teknolojinin geleceğini öngörebilmek amacıyla kullanılabilir gelecek bilim yöntemlerini açıklayabilmek ve yakın geleceğe ait teknolojiler ile henüz düşünce aşamasındaki teknolojiler için bu yöntemleri uygulayabilmektir. Dersin ilk modülünde “teknolojik değişim” konusu işlenmektedir. Teknolojide yaşanan gelişmeler “teknolojik değişim” adı verilen süreçle gerçekleşmektedir ve teknolojik değişimi açıklamak amacıyla Joseph Schumpeter tarafından önerilen “buluş”, “yenilik” ve “yayılma” üçlü yapısı yaygın olarak kabul görmektedir. Diğer taraftan, Rogers tarafından önerilen “Yeniliklerin Yayılması” kuramı, Schumpeter’in “yayılma” aşamasını ayrıntılandırmaktadır. Son olarak, “teknolojilerin yakınsaması” olgusu da farklı teknolojik sistemlerin benzer görevleri yerine getirecek biçimde gelişme eğilimini ifade etmektedir. Dersin ikinci modülünde “günümüzü biçimlendiren teknolojiler” ele alınmaktadır. Toplumda herhangi bir anda geleneksel teknolojiler, güncel teknolojiler, sınırdaki teknolojiler ve yakın gelecekteki teknolojilerin hepsine ait farklı ağırlıkta da olsa kullanım örnekleriyle karşılaşılır. Yine de günümüzü biçimlendirmede ağırlığı olan teknolojiler yaşam döngülerinin son dönemini yaşamaya başlayan geleneksel teknolojiler, yaşam döngülerinin ikinci yarı dönemini yaşamaya başlayan güncel teknolojiler ve yaşam döngülerinin ilk dönemini yaşayan sınırdaki teknolojilerdir. Dersimizin üçüncü modülünde “sınırdaki teknolojilere” yer verilmektedir. Bu bölümde son yıllarda önemli buluşların gerçekleştirildiği, günümüzde ve önümüzdeki yıllarda ise bu buluşların yenilik yoluyla ürünlere dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesinin beklendiği sınırdaki enformasyon ve iletişim teknolojilerine yer verilmekte ve bu teknolojilerin toplumun gündelik yaşamındaki olası etkileri tartışılmaktadır. Dersimizin dördüncü modülünde “teknolojinin geleceğini araştırma” konusu incelenmektedir. Bu bölümde teknolojinin geleceğine dair öngörü kazanmak ve günümüz teknolojisinin geleceğe projeksiyonunu elde etmek amacıyla kullanılan temel araçlar tanıtılmakta ve değerlendirilmektedir. Dersimizin beşinci modülünde “yakın geleceğe ait teknolojiler” ele alınmaktadır. Bu bölümde henüz laboratuvar çalışmaları aşamasında olan ve 2020 yılı itibariyle gelecek 5-10 yıl içerisinde ürün haline gelmesi beklenen enformasyon ve iletişim teknolojileri incelenmektedir. Bu teknolojilere ait uzun yıllardır keşif çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, ar-ge çalışmaları yeni başlamış ya da başlaması beklenmektedir. Dersimizin son modülünde “düşünme aşamasındaki teknolojiler” incelenmektedir. Bu bölümde gelecek bilimcilerin 21. yüzyıl boyunca gerçekleşmesini bekledikleri teknoloji öngörülerine yer verilmektedir. Bu öngörülerin iki farklı kaynağı bulunmaktadır: Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen kuramsal-varsayımsal araştırmalar ve bilim insanı olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen kurgusal çalışmalar. Çoğu zaman bu iki farklı kaynağın belirli bir konu hakkındaki görüşlerini ayırt etmek mümkün olmayabilmektedir. Bu bölümde ayrıca “teknolojinin değişim hızı”, “teknolojik tekillik” ve “transhümanizm” tartışmalarına da yer verilmiştir. Süresi 6 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.